>> >> <<
 


บัญชีผู้ใช้ (Username):
รหัสผ่าน (Password):
       

การขอบัญชีผู้ใช้ใหม่บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ (How to reguest a new pirun account)
  1. การขอบัญชีผู้ใช้บนเครื่องพิรุณใหม่ ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครื่องนนทรี และกดปุ่ม "Activate Account"
    According to get a new pirun account, enter your account and password on a Nontri Server, and then press "Activate Account" button.

  2. ถ้าผู้ใช้ยังมีปัญหาในการขอบัญชีผู้ใช้ใหม่บนเครือ่งพิรุณเซิร์ฟเวอร์ โปรดส่งเมล์ไปที่ kpsswc@ku.ac.th
    If you still have problem on requesting new pirun account, please do send an e-mail stating your pirun account , then send it to kpsswc@ku.ac.th. 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy
>> Contact Us


   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Mapping Drive
>> Download


   
>> Ku
>> Cpc
>> Nisit
>> Ftp
>> Web Mail
>> Kuwin


 

 Request : admin
 Last Update : 23-Sep-2008
 Information Technology, Kasetsart University Campus Kamphaeng Saen