คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา   พิมพ์ไธสง  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

                   ผศ. อรพรรณ ศังขจันทรานนท์ สาขาพฤกษศาสตร์   และ รศ. จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ สาขาพฤกษศาสตร์

สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม