ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
- ลูกเล่น MS Word 2003 เรื่อง " การนำไฟล์เอกสารเวิล์ดจากแหล่งอื่นมาใส่เอกสารที่กำลังพิมพ์"

- บทความคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องเหตุผลที่ควรมีเว็บเป็นของตนเอง

- ภูมิปัญญาไทย เรื่อง การ แพทย์แผนไทย
- การจัดแต่งเอกสารใน Microsoft Office Word 2003
- Portfolio_49270507_hatairat