บทความคุณธรรมจริยธรรมในโลก Cyber ต่อ

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของโลก Cyber

เริ่มจากให้ความสนใจในเรื่องอินเทอร์เน็ตมากขึ้น หันมาศึกษา และทำความเข้าใจว่ามีประโยชน์ หรือมีโทษอย่างไร คนที่ทำเว็บไซต์ ควรสร้างเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ มีคุณธรรม และ จริยธรรม และควรคำนึงผลกระทบทางสังคมให้มาก การแก้ไขปัญหาและผลกระทบในโลกเสมือนจริงในปัจจุบัน ด้านหนึ่งคงต้องมองทั้งในด้านของรัฐ ด้านองค์กรผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศอื่นๆ แต่อย่างที่ทราบว่าจำนวนเว็บไซด์เกินครึ่งเกิดโดยบล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นปัจเจกชนทั่วไป ดังนั้นการให้ความสำคัญในด้านผู้ใช้ทั่วไปก็มีสำคัญไม่ย่อหย่อนกว่ากันเลยทีเดียว
แหล่งอ้างอิง : http://www.zoonphra.com/amulet/catalog.php?storeno=s001&idptop=508

หลักการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม >>> ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึงหลักศีลธรรมของทุกๆศาสนา เพราะมันคือการประยุกต์หลักศีลธรรมของทุกศาสนาเข้ากับการแสดงพฤติกรรม การดำเนินชีวิต และการทำกิจกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ที่เขียนเว็บไซด์ หรือ ผู้ใช้ ควรมีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีและรู้ว่าสิ่งใดผิด - ถูก ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือสังคมใดๆ ในทางกลับกันถ้าผู้ที่เขียนเว็บไซด์เป็นผู้ที่มีจิสำนึกที่ดีควรเปิดการให้คำแนะนำหรือรับปรึกษาปัญหาของผู้ใช้ในทางที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม