เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

- มีการเกริ่นนำ เพื่อให้รู้ในอนาคต
- การเลือกภาพ ภาพที่สนใจ และเอฟเฟ็กต้องสอดคล้องกับภาพ

- ความเร็วในการพูด ควรปรับ แล้วให้นึกว่าเราเป็นผู้เรียน
- ถ้าเจอปัญหาที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ยิ่งเด็กมากเท่าไหร เราต้องให้รายละเอียดมากเท่านั้ น
- สนใจผู้เรียนตลอด เป็นสิ่งดี แต่ควรถามเป็นบางครั้งบางคราวให้ถูกจังหวะ

- การนำเสนอ เวลาบอกเครื่องมือให้บอกให้ชัดเ จน(อธิบายรูปลักษณ์ของไอคอน)
- เพื่อให้เห็นง่ายๆ เช่น มีลักษณะเป็นวงกลมสีดำ และบอกว่าอยู่จุดไหนของหน้าจอ

- วิธีแก้ปัญหา คือ เปลี่ยนเรื่องไปเลย อย่าไปชะงักกับเรื่องนั้นนานๆ ทำเนียนๆไว้
โดยเราต้องมีเรื่องสำรองไว้ในใจ (แผนสำรอง)
- ตัวอย่างใช้ได้ อันไหนไม่เคลื่อนไหว ไม่ต้องทำก็ได้
- การใช้คำพูด และต้องรู้ความหมายของเครื่องมื อนั้นด้วย

<< Go To Home Page >>