รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย
URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

l

 

>>> Go To Homepages