หลักฐานใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 

ข้อห้ามกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

วิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน

 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
 2. ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 3. ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง  2  ใบ  คือ  ส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
 4. เข้าคูหาลงคะแนน  ทำเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในช่องทำเครื่องหมาย
  -  บัตรเลือกตั้ง  ส.ส.แบบแบ่งเขต  เลือกผู้สมัครได้คนเดียว
  -  บัตรเลือกตั้ง  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  เลือกพรรคการเมืองได้พรรคเดียว
  -  หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใด  ให้กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
 5. พับบัตรเลือกตั้งทั้ง  2  ใบให้เรียบร้อยและใส่บัตรทีละบัตรลงในหีบบัตร

 

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Go To Homepages