คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร

English
link หน่วยงาน
                                           

                          ประวัติ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร

               คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีความเป็นมาดังต่อไปนี้

คณะศึกษาศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 

เมื่อเริ่มจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มีภาควิชาและหน่วยงานรวม 4 หน่วยงาน 

ประกอบด้วยภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา เลขานุการคณะ

    วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค

           วิสัยทัศน์
           เป็นผู้นำทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

          วัตถุประสงค์
          1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  ที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
          2. ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
          3. บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
          4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง