Gerund


คำกริยาเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยนิยมเรียกว่า กริยานาม เมื่อนำมาประกอบในประโยคอาจวางไว้หน้า

กลางหรือหลังประโยคตามความประสงค์ของผู้พูด เช่น
Smoking has been unpopular.      การสูบบุหรี่กลายเป็นสิ่งล้าสมัยแล้ว
Forgive my interfering you.          ขออภัยที่ฉันรบกวนคุณ
My favourite activity is singing     กิจกรรมโปรดของฉันคือการร้องเพลง
                                                                             
1. กริยาต่อไปนี้ตามด้วย gerund (กริยาเติม ing)


admit  (ยอมรับ)          appreciate  (ซาบซึ้ง)     avoid (หลีกเลี่ยง)
compare  (เปรียบเทียบ)  confess   (สารภาพ)       consider (พิจารณา)
delay (ทำให้ช้า)           deny  (ปฏิเสธ)            detest    (รังเกียจ)
dislike (ไม่ชอบ)          enjoy   (สนุก)            escape (หลบหนี)
excuse (แก้ตัว อ้าง)        fancy (นึก จินตนาการ)     finish (เสร็จ)
forgive  (ยกโทษ)        imagine (จินตนาการ)   involve (เกี่ยวข้อง)     
mention (อ้างถึง)        mind(รังเกียจ)                miss (พลาด)
practice (ฝึกฝน)         postpone(เลื่อน)       recognize  (จำได้)    
recollect  (ย้อนระลึก)    report (รายงาน)        resent  (ขุ่นเคือง)     
resist (ต้านทาน)           risk (เสี่ยง)              suggest (แนะนำ)
stop   (หยุด)

       
Example

Suddenly everybody stopped talking. There was silence.
ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดคุย มีแต่ความเงียบ
I'll do the shopping when I've finished cleaning the flat.         
ฉันจะไปฃื้อของเมื่อฉันทำความสะอาดที่พักเสร็จ
I don't fancy going out this evening      
ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเย็นนี้


 2. เราใช้ -ing หลังกริยาต่อไปนี้


carry on / go on (= continue)
put off (= postpone)          
keep or keep on (= do something continuously or repeatedly)
can't bear          can't stand        to be worth
 It's no use.....      give up (=stop)   can't help

     Example
Paula has given up smoking.
We must do something.
We can't go on living like this! (or…..carry on living….)


3. กริยาต่อไปนี้ ใช้โครงสร้าง verb + ing หรือ verb + object + to….


advise (แนะนำ)       recommend (แนะนำ)         
encourage (สนับสนุน)       allow (อนุญาต) permit  (ยอมให้ อนุญาต)      forbid (ห้าม)

 

verb + ing ( without an object )

verb + object + to……


I wouldn't recommend staying in that hotel.
She doesn't allow smoking in the house

I wouldn't recommend anybody to stay in that hotel.
She doesn't allow us to smoke in the house


  4. กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง Infinitive และ gerund
a) ไม่ว่าจะตามด้วย infinitive หรือ gerund ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ได้แก่


advise (แนะนำ)       attempt (พยายาม)    bear (ทน)          
begin  (เริ่มต้น)       cease  (หยุด)         continue   (ทำต่อ)
dislike  (ไม่ชอบ)      fear (กลัว)            hate (เกลียด)
intend   (ตั้งใจ)       learn   (เรียนรู้)       like  (ชอบ)     
love  (รัก)               omit  (ละเลย)        plan  (วางแผน)   
prefer   (ชอบ)        propose (เสนอ)       start (เริ่มต้น)

 

Example
I can't bear   to eat       that stuff. ( eating )
ฉันทนไม่ได้ที่จะกินของเหลือนั้น
They intend  to go  to the beach every summer.
พวกเขาตั้งใจจะไปชายทะเลทุกฤดูร้อน
( going )
b) เมื่อตามด้วย Infinitive หรือ gerund แล้ว ความหมายจะต่างกัน ได้แก่    กริยาต่อไปนี้
1. forget ลืมไป           + v.ing ( เมื่อเหตุการณ์ทำไปแล้ว )
  remember จำได้      + to + infinitive ( เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ได้ทำ )
  regret เสียใจ
  stop  หยุด                                                       
Example
Don't forget to wake me up at nine tomorrow morning. (future action)
I shall never forget meeting Mr. Brown at the party last year. (past action)
Do you regret lending Grace the money? (past action)
2. hate เกลียดชัง    love รัก      + v. ing ( เป็นการกระทำที่เป็นประจำ, นิสัย )
like ชอบ  prefer ชอบมากกว่า   to + v.1 ( เป็นเงื่อนไขบางเวลาเท่านั้น )
Example   
Christopher likes skiing.   (เป็นนิสัยของเขา ทำเป็นประจำ) 
 I like to check my work carefully before I hand it in. (ในตอนนี้)        
5. preposition ทุกตัว ใช้กิริยาเติม ing (gerund) ตามหลัง

Thank you for helping me.
I am interested in studying in the USA.
My brother is good at singing,
Mary is interested in news and she thinks of becoming a reporter. 
*** หมายเหตุ ***
กิริยา ing หรือ infinitive มีความหมายต่างกัน 


forget to write = ลืมที่จะเขียน
forget writing = ลืมการเขียนนั้นไป

I forget to write to her. (ฉันลืมเขียนไปหาหล่อน)(แต่ยังไม่ได้เขียน)
I forget writing the letter.
(ฉันลืมการเขียนจกหมายนั้น - เขียนแล้วแต่ลืมไปว่าได้เขียน)

remember to write = จำว่าจะเขียน
remember writing = ยังจำการเขียนนั้นได้

He remembered to write her.
(เขายังจำได้ว่าจะเขียนถึงหล่อน) (แต่ยังไม่ได้เขียน)
He remembered writing her.
(เขายังจำการเขียนจดหมายไปถึงเธอได้) (เขียนแล้วและยังจำได้)

try to write = พยายามจะเขียน
try writing = ลองเขียนดู
 

He tried to write to her.
(เขาพยายามจะเขียนจดหมายถึงหล่อน) (แต่ยังไม่ได้เขียน)
He tried writing to her.
(เขาลองเขียนจดหมายถึงหล่อน) (เขียนแล้วเผื่ออาจจะมีความหวัง)

regret to write = เสียใจที่จะเขียน
regret writing = เสียใจที่เขียนไปแล้ว
 

I regret to write to her.
(ฉันเสียใจที่จะเขียนจดหมายไปถึงเธอ) (แม้ว่าคุณจะห้ามฉันก็จะเขียน)
I regret writing to her.
(ฉันเสียใจที่ได้เขียนจดหมายไปถึงเธอ) (เขียนไปแล้วจึงเสียใจ)

จำง่ายๆ ก็ ท่องบทกลอนนี้นะคะ จะได้จำได้ว่าคำกริยาเหล่านี้ใช้ตามด้วย Ving

ชีวิ ตอยู่ก็ต้องคอย enjoy life
ไม่ต้อง mind consider นะเธอจ๋า
จง finish อย่า risk เสี่ยงเลี่ยงเวลา
no use น่า no good ด้วย ช่วยกันจำ
อย่า avoid คอย postpone จะโดนเทศน์
appreciate อย่า deny ไม่น่าขำ
be busy มีเสมอเธอจงจำ
keep ถ้อยคำ excuse me ดีจริงจริง
จง practise อย่า spend เล่นเลยเถิด
จะ be worth ดัง suggest วิเศษยิ่ง
look forward to เออเสมอจริง
be used to บอก ing จริงทุกที
prefer to , object to , คู่ look like
devote to อยู่ได้ dislike หนี
เมื่อ cant' help , imagine ก็ยินดี
feel like ทีอีก take to อยู่ด้วยกัน