.:บรรณานุกรม:.

 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ :แซ ทโฟร์ พริ้นติ้งต์, 2548.

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ.  ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ.  พิมพ์ครั้งที่5.  กรุงเทพฯ : เพีย ร์สัน แอ็ด ดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546.

http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management%20Information%20Systems/mis1.htm

 

http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/118915333046e10a3278389.pdf