.:คณะผู้จัดทำ:.

 

นางสาวกัลยา  เวียงจันทร์                   รหัสนิสิต        51280873
นายเกียรติศักดิ์  มีสวนนิล                   รหัสนิสิต        51280907
นางสาวณัฐกานต์ วีรยุพาพันธุ์             รหัสนิสิต       51281558
นางสาวจุฑารัตน์ วิจิตรพิทยานนท์      รหัสนิสิต        51281954
นางสาวประดิษฐา  ธนะกมลประดิษฐ์   รหัสนิสิต        51282069
นางสาววาริยา  อำไพจิตร                 รหัสนิสิต         51282143

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (พิเศษ) หมู่ 800