.:คุณสมบัติของระบบ MIS :.

 

1. ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
2. ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายต่างๆในองค์กร
3. ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
4. ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
5. ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และสามารถจำกัดการใช้งานเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

เราจะเตรียมการสร้างระบบ MIS ได้อย่างไร

การสร้างหรือพัฒนาระบบ MIS นั้นไม่ได้ง่ายและรองรับการให้บริการได้ดังใจคิด เพราะการสร้างระบบ MIS เพราะการสร้างระบบ MIS ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆหลายอย่าง คือ
1. ผู้บริหารต้องทราบว่า ตนเองต้องการอะไรจากระบบ MIS
2.หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในด้านคอมพิวเตอร์กล่าวคือได้มีการใช้คอมพิวเตอร์จัดทำระบบประมวลผล       ข้อมูลได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้ว
3. แผนกต่างๆในหน่วยงานได้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ซึ่งกันและกัน
4. มีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้บ้างแล้ว และพร้อมที่จะมีการนำมาบันทึกลงในระบบ MIS ที่จะจัดขึ้น
5.หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์จนค่อนข้างอยู่ตัวคือไม่มีปัญหาขลุกขลักกับงานคอมพิวเตอร์เดิม ปัญหาความผิดพลาดอย่างรุนแรงของงานเดิม
6. หน่วยงานมีบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์
7. มีงบประมาณที่เพียงพอ