.:ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ:.

 

  1. ช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนปฏิบัติการได้
  2. ช่วยให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
  3. ช่วยให้ศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  4. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรค เพื่อหาวิธีแก้ไข
  5. ช่วยลดค่าใช้จ่าย