ความรู้เบื้องต้น     ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ   การนำระบบสารสนเทศมาใช้   ระบบสารสนเทศในองค์กร    การจัดการระบบสารสนเทศ

การจัดการทรัพยากรข้อมูล   โกดังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ  

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ องค์กร  อ้างอิง

                                         

                                               โกดังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล(Data Warehouse and Data Mining)


       โกดังข้อมูล(Data Warehouse)


เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างโกดังข้อมูล ทำให้สามารถสรุปข้อมูลต่าง ๆเพื่อการค้นหา

(Searching)โดยทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และอินทราเน็ต(Intranet)


การทำเหมืองข้อมูล
        การทำเหมืองข้อมูล (data mining) หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (pattern) ของจากข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ  การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จำแบบ หรือในอีกนิยามหนึ่ง

        การทำเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระทำกับข้อมูล(โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จำ การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล

 • - ทำความเข้าใจปัญหา
 • - ทำความเข้าใจข้อมูล
 • - เตรียมข้อมูล
 • - สร้างแบบจำลอง
 • - ประเมิน
 • - นำไปใช้งาน

ประโยชน์จากการทำเหมืองข้อมูล

การทำเหมืองข้อมูล จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหลายฝ่าย และต้องอาศัยความรู้จำนวนมาก ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่ได้จากขั้นตอนวิธีเป็นเพียงตัวเลข และข้อมูล ที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยก็เป็นได้ ผู้ที่ศึกษาการทำเหมืองข้อมูลจึงควรมีความรู้รอบด้านและต้องติดต่อกับทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของปัญหาโดยแท้จริงก่อน เพื่อให้การทำเหมืองข้อมูลเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ Data Mining

 • - การขายปลีกและขายส่ง
 • - การธนาคาร
 • - การประดิษฐ์และการผลิต
 • - การประกันภัย
 • - การทำงานของตำรวจ
 • - การดูแลสุขภาพ
 • - การตลาด  
 •             
 •                                                                                    >>> >>  Back  <<<<<<
Design downloaded from free website templates.