ความรู้เบื้องต้น     ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ   การนำระบบสารสนเทศมาใช้   ระบบสารสนเทศในองค์กร    การจัดการระบบสารสนเทศ

การจัดการทรัพยากรข้อมูล   โกดังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ  

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ องค์กร อ้างอิง

                                         

                                                                   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ

ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


มีผู้ให้ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ไว้ต่าง ๆ กัน  ดังนี้


     Scott Morton (1971) กล่าวว่า  “DSS เป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

คอมพิวเตอร์นี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล และแบบจำลองต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างได้”


       Keen & Scott Morton (1979) “DSS เป็นระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมอง ของมนุษย์ให้ทำงานร่วมกับความสามารถ

ของคอมพิวเตอร์  เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจให้ดีที่สุด กล่าวคือ DSS เป็นระบบ ระบบหนึ่งที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คอย

ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคลผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจสามารถจัดการกับปัญหากึ่งโครงสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ลักษณะและความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 1. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 2. สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริหารทุกระดับ
 3. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว
 4. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ทั้งปัญหาแบบเกี่ยวพันและ/หรือปัญหาต่อเนื่อง
 5. สนับสนุนการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจได้
 6. สนับสนุนกระบวนการและรูปแบบการตัดสินใจที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความยืดหยุ่นสูง
 8. ใช้งานง่าย
 9. ในการพัฒนาจะเน้นหนักในการทำงานที่สำเร็จตามเป้าหมายมากกว่า 

    

ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ยังสามารถช่วยแก้ปัญหากึ่งโครงสร้าง และปัญหาไม่มีโครงสร้างได้อีกด้วย
 3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร DSS ที่ทำงานในลักษณะ Groupware ทำให้ผู้บริหารสามารถทำการปรึกษา ประชุม และเรียกใช้สามารถสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ ทำให้สะดวก  ประหยัดเวลาและงบประมาณ
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกหัด  เมื่อใช้งานบ่อย ๆ
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมองค์กร  เนื่องจากการตัดสินใจถูกต้องทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

     จำแนกตามผลลัพธ์ที่ได้

 1. ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบที่ง่ายที่สุด  โดย ช่วยสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น สอบถามยอดเงินในบัญชีผ่านทาง ATM  เพื่อประกอบการตัดสินใจเบิกเงิน
 2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis System)  ระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทำได้ง่ายขึ้น
 3. ระบบวิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analysis System)  เป็นระบบที่ใช้การวิเคราะห์และวางแผน โดยระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูล
 4. แบบจำลองด้านการบัญชี (Accounting Model) ใช้งานด้านการวางแผนและจัดทำงบประมาณ  โดยคำนวณข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์โดยใช้ข้อกำหนดทางบัญชี   เช่น อัตราเงินเฟ้อ รายได้ และรายจ่ายในอนาคต
 5. แบบจำลองการนำเสนอ (Representational Model)  เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการทำนายผลลัพธ์จากการตัดสินใจและสะท้อนให้พฤติกรรมที่ไม่มีความแน่นอน
 6. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Optimization System) เป็นระบบที่ทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
 7. ระบบให้คำแนะนำ (Suggestion System)  เป็นการให้คำแนะนำจากการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ควรใช้กับการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างสูง

 

                                                               >>> >>  Back  <<<<<<
       

Design downloaded from free website templates.