รูปแบบโครงการ

 

โครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน  โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2554

        ชื่อโครงการ   โครงการอบรม  “ การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน ”
2.     ประเภทโครงการ
                o  โครงการเดิม 
                þ  โครงการใหม่

  • โครงการต่อเนื่อง

o  ตามมติ                                                                                                
o อื่น ๆ ระบุ                                                                                              

 

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยการที่ภาครัฐบาลมีแนวโน้มต้องการให้การเรียนรู้ทางด้านบัญชี เพื่อการนำความรู้ทางด้านการบัญชีมาพัฒนาตนเองในระดับภาคครัวเรือน และก่อให้เกิดชุมชนซึ่งเป็นภาคครัวเรือนนั้นสามารถรับรู้และสามารถนำวิธีการบัญชีไปใช้ใน

การปฎิบัติงานบัญชีอย่างง่ายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถให้ชุมชน นั้นบริหาร จัดการเกี่ยวกับตัวเองได้อย่างมีระบบมากขึ้นและถูกต้อง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ ในระยะยาว ของชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของครัวเรือน และ นอกจากนั้นยังสามารถนำบัญชีมาวางแผน การใช้จ่ายหรือการคาดการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการและระเบียบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลมากที่สุด  ดังนั้นจึงมีชุมชนต่างๆให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องต่อไป                    

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง“การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน”  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในชุมชนต่างๆได้รับทราบและมีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง

 

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนภาคครัวเรือนมีความเข้าใจในหลักการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ชุมชนภาคครัวเรือนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 

5. โครงการนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ ข้อใด  
        (..ü...)    ยุทธศาสตร์ที่  1   :  พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
(.........)  กลยุทธ์ที่  1.1   สร้างหลักสูตรที่มีการบูรณาการทางวิชาการ
(........)   กลยุทธ์ที่  1.2   เร่งรัดการพัฒนางานวิจัย
(.........)  กลยุทธ์ที่  1.3   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย
(........)   กลยุทธ์ที่  1.4   สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ
(.........)  กลยุทธ์ที่  1.5   ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
(..ü..)  กลยุทธ์ที่  1.6   ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการสู่สังคม
(.........)  กลยุทธ์ที่  1.7   สำรวจและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร
        (.........)   ยุทธศาสตร์ที่  2   :  การบริหารจัดการทุนมนุษย์
(.........)  กลยุทธ์ที่  2.1   พัฒนาระบบการจัดการมนุษย์
(.........)  กลยุทธ์ที่  2.2   การพัฒนาบุคลากร

 

(..ü...)  ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
(.........)  กลยุทธ์ที่  3.1   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(........)   กลยุทธ์ที่  3.2   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
(..ü..)   กลยุทธ์ที่  3.3   ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
(........)   กลยุทธ์ที่  3.4   การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(.........)  กลยุทธ์ที่  3.5   การพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะการบริหารงานเพิ่มขึ้น
        (.........)   ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาศักยภาพของนิสิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(.........)  กลยุทธ์ที่  4.1   ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(........)   กลยุทธ์ที่  4.2   ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสู่สังคม
(........)   กลยุทธ์ที่  4.3   พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
        (.........)   ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
(.........)  กลยุทธ์ที่  5.1   สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรักในองค์กร
(........)   กลยุทธ์ที่  5.2   สร้างค่านิยมการทำงานเป็นทีมในองค์กร

 

 6. โครงการนี้ สอดคล้องกับดัชนีประเมินคุณภาพใด
                ดัชนีที่  5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของหน่วยงาน
ดัชนีที่ 5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ฯลฯ ต่ออาจารย์ประจำ
ดัชนีที่ 5.3  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้าง        ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ
                ดัชนีที่ 5.4   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ดัชนีที่ 5.5   มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย


7.     เป้าหมายของโครงการ
                เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในชุมชนได้รับทราบและมีความเข้าใจในระบบบัญชี ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปได้
8.     ตัวชี้วัด                                              
8.1       เชิงปริมาณ มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  40 คน
8.2       เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และระดับความคิดเห็นต่อการอบรม ไม่ต่ำกว่า 3.50
9.    ระยะเวลาดำเนินงาน
                      แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1  เดือนมกราคม  2554     รุ่นที่ 2  เดือน เมษายน  2554

 

สถานที่ดำเนินงาน  
                      ชุมชนในอำเภอ กำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
11.   แผนปฏิบัติงาน  
                1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรมทราบ
                2. ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด
                3. ประเมินผลโครงการและสรุปโครงการ
12.   งบประมาณค่าใช้จ่าย     


รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย (บาท)

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้ารับการอบรม

3,500.00

2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม

                1,500.00

รวมเป็นเงินทั้งหมด (ห้าพันบาทถ้วน)

                5,000.00

        หมายเหตุ  งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อรุ่น   รุ่นละ 5,000 บาท จำนวน 2 รุ่น เป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
13.   วิธีการดำเนินงานและการประเมินผล          
                วิธีการดำเนินงาน

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
        2. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติบัญชีอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
        3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนทางด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม